чипровци, алтернатива и развитие - ...
 

Мисия на неправителствената организация

Защита правата на хората и природата на територията на община Чипровци.

Цели на организацията

1. Повишаване обществената чувствителност, информираност и ангажираност на институциите и гражданското общество и тяхното въвличане за активно решаване на екологични и здравни проблеми; проблеми, свързани с децата, младите хора, рисковите групи;  
2. Опазване на околната среда, културно – историческото наследство и устойчиво развитие на населеното място Чипровци, селищата на община Чипровци и съседни на нея общини, наричани в този документ за краткост „Територията”.  
3. Повишаване на екологичната култура на населението  
4. Създаване на по-добри условия за спорт, туризъм и физическа култура.  
5. Развитие и утвърждаване на духовните ценности в образованието, културата и гражданското общество.  
6. Подпомагане изучаването и популяризирането на културно-историческото наследство на региона  
7. Подобряване на качеството на живот и публични услуги на територията.  
8. Да съдейства за оптимално урбанистично планиране на дейностите, свързани с ефективно развитие и управление на територията за постигане на хармонично и устойчиво развитие.  
9. Подобряване качеството на живот на местното население и хората в неравностойно социално положение, чрез разработване на проекти за предлагане на социални и други услуги.  
10. Насърчаване и развитие на рекламата и маркетинга, представящи територията на община Чипровци /и региона/ и нейните ресурси, с цел привличане вниманието на външни инвеститори; развитие и популяризиране на алтернативни форми на туризъм.  
11. Увеличаване на заетостта, чрез подпомагане на инициативи за създаване на нови работни места, намаляване на безработицата и подобряване на бизнес средата.  
12. Организиране на инициативи, водещи до подобряване качеството на работната сила, чрез повишаване на нейната информираност, професионална квалификация и социална включеност.  
13. Повишаване на екологичната култура на децата и младежите.  
14. Реализиране на инициативи, защитаващи човешките права, етническата равнопоставеност, превенция на насилието, дискриминацията и социалното изключване.  
15. Борба с корупцията.  
16. Популяризиране пред общинските и държавните институции на малкия и среден бизнес с цел подпомагане и лобиране за него.  
17. Създаване на контакти с граждански сдружения от страната и чужбина с подобен предмет на дейност с цел осъществяване целите на сдружението.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info